Dom Słu­żew­ca

Dom Słu­żew­ca − moder­ni­stycz­ny budy­nek, zlo­ka­li­zo­wa­ny w Kato­wi­cach, przy ul. Tade­usza Kościusz­ki, obok auto­stra­dy A4 (al. Górnośląska).

Obiekt powstał w latach 50. XX wie­ku, jako par­te­ro­wy pawi­lon. Posia­da cechy sty­lu moder­ni­stycz­ne­go. Zapro­jek­to­wa­ny w 1956 r. przez archi­tek­ta Roma­na Rud­niew­skie­go i kon­struk­to­ra inż. Fran­cisz­ka Klim­ka. Czę­sto błęd­nie poda­wa­na jest data powsta­nia na lata 30. XX wieku.

Nazwa budyn­ku wią­że się ze zlo­ka­li­zo­wa­ny­mi w nim kasa­mi, w któ­rych moż­na obsta­wiać wyni­ki gonitw na torze wyści­gów kon­nych Słu­że­wiec w War­sza­wie. Mie­ści­ła się tu Kolek­tu­ra Wyści­gów Kon­nych-Bar Galop/​ekspozytura spół­ki Służewiec.

Pstrow­ski

Kie­dyś był to pomnik gór­ni­ka Win­cen­te­go Pstrow­skie­go. Odsło­nię­cie nastą­pi­ło w Zabrzu w 1978 roku. Jego auto­rem jest pol­ski rzeź­biarz, pro­fe­sor Marian Koniecz­ny. Od kil­ku lat monu­ment nosi nazwę Pomni­ka Bra­ci Górniczej.

Wil­la Michejdy

Dom wła­sny pro­jek­tu zafa­scy­no­wa­ne­go for­mi­zmem inży­nie­ra Tade­usza Michej­dy, auto­ra licz­nych publi­ka­cji oraz reali­za­cji na tere­nie Gór­ne­go Ślą­ska o wyso­kich war­to­ściach arty­stycz­nych, archi­tek­to­nicz­nych oraz nauko­wych w ska­li regionu.

Obiekt sta­no­wi cen­ny przy­kład mię­dzy­wo­jen­nej archi­tek­tu­ry miesz­ka­nio­wej Kato­wic, w sty­lu moder­ni­stycz­nym z ele­men­ta­mi funk­cjo­na­li­zmu oraz wpły­wa­mi pol­skiej sztu­ki deko­ra­cyj­nej. Obec­ny stan – jak na zdję­ciach. Szkoda.