in Fotografie

Tram­waj nr 28

Nor­weg w domu

Tak, to ja – Nuta. Jestem NFO, czy­li kot­ka rasy nor­we­ska leśna. Mam nie­mal czte­ry lata.

Obser­wa­tor

Ten pan jest sta­łym bywal­cem wystaw w Muzeum Gór­no­ślą­skim w Byto­miu…

Zan­zi­bar 2018

Dla ocie­ple­nia nastro­ju i popra­wy humo­ru.

Pani z toreb­ką Hel­lo Kit­ty

Mam tyl­ko miłe wspo­mnie­nia z tej wyspy. Cze­go i Wam życzę 🙂

Betlyj­ka 2018

Czy­li po ślą­sku – szop­ka bożo­na­ro­dze­nio­wa.

Naj­ład­niej­sza jest, moim skrom­nym zda­niem, w Bazy­li­ce w Kato­wi­cach-Panew­ni­kach.