in Fotografie

Bobrek

O mój Ślą­sku… Bobrek wita Was…


Na począt­ku XX wie­ku w Bobr­ku powsta­ły trzy osie­dla robot­ni­cze: huty Julia” (rejon ul. Wytrwa­łych, Stal­ma­cha oraz Sta­lo­wej (Brem­ka) oraz kopal­ni Johan­na” (ul. Zabrzań­ska i Ustro­nie).
W XIX wie­ku ist­nia­ła w Bobr­ku huta cyn­ku Bobrek”. W okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym na tym miej­scu urzą­dzo­no sta­dion (KS Stal). Pamiąt­ką po tym zakła­dzie jest nazwa uli­cy Sta­ra Cyn­kow­nia. Przy koń­cu tej uli­cy w latach 19221939 znaj­do­wa­ło się przej­ście gra­nicz­ne nie­miec­ko-pol­skie. Pozo­stał po nim nie­miec­ki domek cel­ny. W 1951 r. Bobrek włą­czo­no do mia­sta Byto­mia. W tej dziel­ni­cy jak w soczew­ce sku­pia­ją się błę­dy i pato­lo­gie trans­for­ma­cji po 1989 roku.
Przy uli­cy Wytrwa­łych dzia­łał lom­bard, któ­re­go wła­ści­cie­le są boha­te­ra­mi fil­mu Łukasz Kowal­ski pod tytu­łem … Lom­bard”. Film natu­ral­nie polecam!

Mora­wa

O mój Ślą­sku… Staw Mora­wa w Szo­pie­ni­cach. Leży na pogra­ni­czu trzech miast – Kato­wic, Sosnow­ca (no, trud­no) i Mysłowic.


Było dla mnie zasko­cze­niem, że w tym rejo­nie poło­żo­ny jest Zespół przy­rod­ni­czo-kra­jo­bra­zo­wy Szo­pie­ni­ce-Bor­ki”. W skład zespo­łu wcho­dzą sta­wy Mora­wa, Bor­ki i Huber­tus oraz sosno­wiec­kie Sta­wi­ki.
Miesz­kań­cy Szo­pie­nic dla tego obsza­ru, a potem sta­wu uży­wa­li wyłącz­nie nazwy Bagier (od bagro­wa­nia), zaś miesz­kań­cy Sosnow­ca (dokąd się­ga dzi­siej­sza pół­noc­na kra­wędź sta­wu) uży­wa­li naj­czę­ściej nazwy Bagry.
W połu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści sta­wu ist­nie­je infra­struk­tu­ra rekre­acyj­na skła­da­ją­ca się z ure­gu­lo­wa­nej pla­ży, siłow­ni ple­ne­ro­wej oraz przy­sta­ni dla łódek nale­żą­cych do 10 Har­cer­skiej Dru­ży­ny Żeglar­skiej imie­nia Mariu­sza Zaru­skie­go.
Uwie­rzy­cie, że to Śląsk?

Most

Most kole­jo­wy nad Jezio­rem Pil­cho­wic­kim – most nad Jezio­rem Pil­cho­wic­kim w pobli­żu wsi Strzy­żo­wiec, w woje­wódz­twie dol­no­ślą­skim, w Polsce. 

Został zbu­do­wa­ny w latach 19051906. Przez most prze­bie­ga obec­nie nie­czyn­na linia kole­jo­wa nr 283. Nie­wie­le bra­ko­wa­ło, aby został wysa­dzo­ny i efek­tow­nie zakoń­czył naj­now­szy odci­nek Mis­sion Impos­si­ble. Na szczę­ście tak się nie sta­ło. Film na tym nie ucierpiał.

Dom Słu­żew­ca

Dom Słu­żew­ca − moder­ni­stycz­ny budy­nek, zlo­ka­li­zo­wa­ny w Kato­wi­cach, przy ul. Tade­usza Kościusz­ki, obok auto­stra­dy A4 (al. Górnośląska).

Obiekt powstał w latach 50. XX wie­ku, jako par­te­ro­wy pawi­lon. Posia­da cechy sty­lu moder­ni­stycz­ne­go. Zapro­jek­to­wa­ny w 1956 r. przez archi­tek­ta Roma­na Rud­niew­skie­go i kon­struk­to­ra inż. Fran­cisz­ka Klim­ka. Czę­sto błęd­nie poda­wa­na jest data powsta­nia na lata 30. XX wieku.

Nazwa budyn­ku wią­że się ze zlo­ka­li­zo­wa­ny­mi w nim kasa­mi, w któ­rych moż­na obsta­wiać wyni­ki gonitw na torze wyści­gów kon­nych Słu­że­wiec w War­sza­wie. Mie­ści­ła się tu Kolek­tu­ra Wyści­gów Kon­nych-Bar Galop/​ekspozytura spół­ki Służewiec.

Pstrow­ski

Kie­dyś był to pomnik gór­ni­ka Win­cen­te­go Pstrow­skie­go. Odsło­nię­cie nastą­pi­ło w Zabrzu w 1978 roku. Jego auto­rem jest pol­ski rzeź­biarz, pro­fe­sor Marian Koniecz­ny. Od kil­ku lat monu­ment nosi nazwę Pomni­ka Bra­ci Górniczej.