Jaseł­ka

Wczo­raj oglą­da­łem występ dzie­ci z Pań­stwo­wej Ogól­no­kształ­cą­cej Szko­ły Muzycz­nej I st. im. Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki w Katowicach. 

Temat? Natu­ral­nie śpie­wa­nie i gra­nie kolęd. Super zaba­wa! Faj­na szko­ła, zdol­ne dzieci.

Gru­dzień 1981

Taki widok mia­łem z okna miesz­ka­nia na 13. pie­trze Super­jed­nost­ki w grud­niu 1981 roku. 

Grudzien_1981_rondo

Towa­rzysz gene­rał Woj­ciech Jaru­zel­ski nie tyl­ko 13 grud­nia 1981 roku pozba­wił moje poko­le­nie Tele­ran­ka czy audy­cji 60 minut na godzi­nę”. Pozba­wił nas złudzeń.

Kil­ka dni póź­niej strze­la­no do gór­ni­ków kopal­ni Wujek. I już nigdy nic nie było takie samo. Kil­ku moich kole­gów i przy­ja­ciół skur­wi­ło się, zosta­jąc póź­niej agen­ta­mi bez­pie­ki lub pod­pi­sa­ło lojal­kę. Mie­li w dupie ide­ały i zyska­li świę­ty spokój.

Zło­śli­wie moż­na dzi­siaj stwier­dzić, że doko­na­li wła­ści­we­go wyboru.