Bał­tyk

Tak się zło­ży­ło, że kil­ka dni prze­by­wa­łem nad Bał­ty­kiem. W Trój­mie­ście – tłu­my, ale nad morzem – pusto.

Jak na tym zdję­ciu:

I takie pla­że nad Bał­ty­kiem lubię…

Jesień

23 wrze­śnia roz­po­czy­na się kalen­da­rzo­wa jesień.

Astro­no­micz­na roz­po­czy­na się dokład­nie pod­czas rów­no­no­cy jesien­nej, rów­nież ok. 23 wrze­śnia.

Processed with VSCOcam with b4 preset