Waka­cje

W szkol­nej kla­sie pani B. roz­da­wa­ła świa­dec­twa (wszy­scy prze­szli do następ­nej klasy).

A na szkol­nym podwór­ku… Waka­cje. To widać i czuć.

Processed with VSCOcam with e1 preset

Plat­for­ma się wyżywi

Od ponie­dział­ku w woje­wódz­twie ślą­skim rzą­dzi nowa koali­cja PO-PSL-Ruch Auto­no­mii Ślą­ska-SLD. Zaczę­ła się czyst­ka. Sta­no­wi­sko wice­wo­je­wo­dy stra­cił dzi­siaj Piotr Spy­ra. Moje źró­dła dono­szą, że nowym wice­wo­je­wo­dą zosta­nie Gabrie­la Lenar­to­wicz, do nie­daw­na czło­nek zarzą­du woje­wódz­twa śląskiego. 

Oto kuli­sy tej dymi­sji. Gabrie­la Lenar­to­wicz (PO) musia­ła zre­zy­gno­wać z człon­ko­stwa z zarzą­dzie woje­wódz­twa, by zro­bić miej­sce Hen­ry­ko­wi Mer­ci­ko­wi, człon­ko­wi RAŚ.

Po zło­żo­nej rezy­gna­cji, Lenar­to­wicz poszła na spo­tka­nie do woje­wo­dy ślą­skie­go Pio­tra Litwy, któ­ry (jako wzo­ro­wy czło­nek par­tii-żywi­ciel­ki) bez pro­te­stu pod­pi­sał wnio­sek do pre­mier Ewy Kopacz o odwo­ła­nie Spy­ry ze sta­no­wi­ska wice­wo­je­wo­dy. Zgad­nij­cie, kto zastą­pi Spy­rę? Tak, Gabrie­la Lenartowicz!

spyra

Powód nomi­na­cji jest kla­row­ny – ma to zapew­nić jej sta­no­wi­sko i wyna­gro­dze­nie do koń­ca kaden­cji rzą­dów PO (czy­li miej­my nadzie­ję tyl­ko do jesie­ni). Pen­sja na tym sta­no­wi­sku jest nie­ma­ła, bo ponad 12 tysię­cy zło­tych brut­to plus inne dodat­ki”. Woje­wo­da Spy­ra przez ten okres rów­nież będzie miał z cze­go żyć. Przy­słu­gu­je mu 3‑miesięczna odpra­wa, czy­li prak­tycz­nie do wyborów.

Zmia­na ta bynaj­mniej nie ma cha­rak­te­ru mery­to­rycz­ne­go. To pew­ne pocie­sze­nie dla Spy­ry. Czy ma pod­ło­że poli­tycz­ne i jest zemstą Toma­sza Tom­czy­kie­wi­cza, ślą­skie­go baro­na PO” za sprze­ciw Spy­ry prze­ciw­ko koali­cji z RAŚ? Wąt­pię, bo ślą­scy auto­no­mi­ści w ubie­głej kaden­cji dość dłu­go byli koali­cjan­tem PO. Spy­ra powi­nien się przyzwyczaić.

Nie jest tajem­ni­cą, że Lenar­to­wicz będzie star­to­wa­ła na Ślą­sku z czo­ło­wych miejsc listy Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej do par­la­men­tu. Na tych listach znaj­dą się tak­że dzia­ła­cze Ruchu Auto­no­mii Ślą­ska z Jerzym Gorze­li­kiem na cze­le. Taki był głów­ny waru­nek RAŚ, aby wejść do śmiesz­nej koali­cji z PO w sej­mi­ku woje­wódz­twa śląskiego.

I takim to spo­so­bem dwo­je dzia­ła­czy Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej będzie finan­so­wa­nych z publicz­nych pie­nię­dzy do naj­bliż­szych wybo­rów. Spy­ra – jako były woje­wo­da, Lenar­to­wicz – jako jego następczyni.

Zasta­na­wia mnie, czy woje­wo­da ślą­ski Piotr Litwa, któ­ry na każ­dym kro­ku pod­kre­śla, że nie jest poli­ty­kiem, a jest urzęd­ni­kiem, uza­sad­ni jakie to mery­to­rycz­ne wzglę­dy spo­wo­do­wa­ły zło­że­nie wnio­sku o odwo­ła­nie wicewojewody?

To jego kaprys czy bez­re­flek­syj­ne wyko­ny­wa­nie par­tyj­nych pole­ceń, któ­re będzie budżet kosz­to­wać oko­ło 80 tysię­cy zło­tych (odpra­wa Spy­ry i pen­sja nowe­go wicewojewody)?

Oso­bi­ście wąt­pię, aby dymi­sja Spy­ry (obec­nie poli­tyk PO) była wywo­ła­na jego sprze­ci­wem wobec koali­cji z RAŚ. Nie nale­ży ze Spy­ry na siłę robić boha­te­ra. Sam zapew­ne wie, że poli­ty­ka rzą­dzi się swo­imi prawami.

Spy­ra jest wytraw­nym poli­ty­kiem, któ­re­go oso­bi­ście lubię. Czę­sto dys­ku­to­wa­li­śmy prze­cha­dza­jąc się wśród półek peł­ne­go ksią­żek Empi­ku w Katowicach.

Jego życio­rys poli­tycz­ny i zmia­na barw jest bar­dzo cie­ka­wa (poda­ję za Wikipedią).

Dzia­łał w ZChN. Był jed­nym z zało­ży­cie­li powsta­łe­go w 1997 Ruchu Oby­wa­tel­skie­go Pol­ski Śląsk”, w któ­rym objął sta­no­wi­sko pre­ze­sa zarzą­du. W 2006 roku z listy Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści został rad­nym sej­mi­ku woje­wódz­twa ślą­skie­go III kaden­cji. Ro póź­niej odszedł z PiS do Pra­wi­cy Rze­czy­po­spo­li­tej. W wybo­rach par­la­men­tar­nych w tym samym roku bez­sku­tecz­nie kan­dy­do­wał z pierw­sze­go miej­sca listy LPR w okrę­gu kato­wic­kim. W stycz­niu 2008 r. został powo­ła­ny na sta­no­wi­sko człon­ka zarzą­du woje­wódz­twa ślą­skie­go w ramach nowej koali­cji zawar­tej przez rad­nych PO, PR, PSL i LiD. 

Decy­zja o wej­ściu w koali­cję z LiD sta­ła się bez­po­śred­nią przy­czy­ną jego usu­nię­cia z Pra­wi­cy Rze­czy­po­spo­li­tej i roz­wią­za­nia struk­tur tej par­tii na tere­nie woje­wódz­twa ślą­skie­go. W związ­ku z tym w Sej­mi­ku zaini­cjo­wał powo­ła­nie nowe­go klu­bu pod nazwą Przy­mie­rze Regio­nal­ne, zrze­sza­ją­ce­go byłych rad­nych PiS. W kwiet­niu 2009 r. zgło­sił swój akces do Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej. W wybo­rach samo­rzą­do­wych w 2010 z listy PO uzy­skał reelek­cję do sej­mi­ku, otrzy­mu­jąc ok. 13 tys. gło­sów. 17 lute­go 2011 r. powo­ła­ny na sta­no­wi­sko dru­gie­go wice­wo­je­wo­dy ślą­skie­go, zło­żył w związ­ku z tym man­dat rad­ne­go sej­mi­ku”.

Z nie­cier­pli­wo­ścią zatem cze­kam na kolej­ny przy­dział par­tyj­ny” Pio­tra Spy­ry. Jeże­li na listach PO będą dzia­ła­cze RAŚ, to Spy­ra ewen­tu­al­ną pro­po­zy­cję kan­dy­do­wa­nia z jej list powi­nien odrzu­cić. Do PiS powro­tu nie ma. Zatem Quo vadis Piotrze?

Cie­szyn cieszy

Cie­szyn (czes. Těšín, niem. Teschen, łac. Tes­sin) – mia­sto w połu­dnio­wej Pol­sce, w woje­wódz­twie ślą­skim, w powie­cie cie­szyń­skim, któ­re­go władz jest sie­dzi­bą. Leży na Pogó­rzu Ślą­skim, nad Olzą. Cie­szyn jest sto­li­cą kra­iny histo­rycz­no-geo­gra­ficz­nej Ślą­ska Cieszyńskiego.Społem

Dzie­je Cie­szy­na się­ga­ją IX wie­ku i wią­żą się z gro­dem sło­wiań­skie­go ple­mie­nia Golę­szy­ców. Loka­cja mia­sta nastą­pi­ła oko­ło 1220 r. Od koń­ca XIII wie­ku było ono cen­trum księ­stwa cieszyńskiego.

Współ­cze­sne admi­ni­stra­cyj­ne poję­cie mia­sto Cie­szyn” odno­si się do pra­wo­brzeż­nej czę­ści, sta­no­wią­ce­go pod wzglę­dem prze­strzen­nym i spo­łecz­nym jed­ną całość, ośrod­ka miej­skie­go, któ­re­go część lewo­brzeż­na nale­ży do Czech i nosi ofi­cjal­ną nazwę Cze­ski Cieszyn”.

W prze­ci­wień­stwie do Cze­skie­go Cie­szy­na, dziel­ni­ce pra­wo­brzeż­ne są dzi­siaj jed­no­li­te etnicz­nie – ponad 96 proc. lud­no­ści dekla­ru­je naro­do­wość pol­ską. Cha­rak­te­ry­stycz­na jest nato­miast róż­no­rod­ność reli­gij­na z wyzna­nia­mi rzym­sko­ka­to­lic­kim i lute­rań­skim jako domi­nu­ją­cy­mi. [za wiki​pe​dia​.pl]