Szop­ka

Dla mnie naj­pięk­niej­sza szop­ka. Oglą­dam od zawsze”. Fran­cisz­ka­nie w Panew­ni­kach – Bazy­li­ka św. Ludwi­ka Kró­la i Wnie­bo­wzię­cia NMP w Panewnikach.

Szaj­na

100 × TeArt. Wol­ność Józe­fa Szaj­ny” – zna­ko­mi­ta wysta­wa w Muzeum Śląskim.

Jana Sho­stak (z tyłu) w sukien­ce, na któ­rej nadru­ko­wa­ne są foto­gra­fie więź­niów poli­tycz­nych na Bia­ło­ru­si. Kil­ka­set portretów… 

Vil­la Reden

To gale­rio­wiec poło­żo­ny w oko­li­cy Par­ku Ślą­skie­go w Cho­rzo­wie. Został zapro­jek­to­wa­ny przez Macie­ja Fran­tę z pra­cow­ni Fran­ta Gro­up, któ­ry posta­no­wił wpi­sać budy­nek w drzewostan.

Ele­ganc­ki apar­ta­men­to­wiec nie tyl­ko dosko­na­le wpi­su­je się w zie­lo­ną oko­li­cę Par­ku Ślą­skie­go, ale swo­im wyglą­dem jed­no­cze­śnie nawią­zu­je do przed­wo­jen­nych wil­li, któ­re znaj­du­ją się w oto­cze­niu inwe­sty­cji. Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla tego pro­jek­tu są rów­nież duże tara­sy, któ­re zosta­ły umiesz­czo­ne przy każ­dym mieszkaniu.

Obiekt, mimo iż wyglą­da na jeden spój­ny apar­ta­men­to­wiec, został zapro­jek­to­wa­ny jako zespół czte­rech dwu­kon­dy­gna­cyj­nych budyn­ków miesz­kal­nych podzie­lo­nych na czte­ry nie­za­leż­nie funk­cjo­nu­ją­ce czę­ści, w któ­rych znaj­du­je się w sumie osiem apar­ta­men­tów. Par­ter budyn­ku to w więk­szo­ści prze­strzeń pusta słu­żą­ca jako część wspól­na dla wszyst­kich miesz­kań­ców oraz stre­fa wejść do budyn­ków wraz z pomiesz­cze­nia­mi technicznymi.

Budy­nek jest obiek­tem nie­wiel­kiej ska­li i nie ma bar­dzo uroz­ma­ico­nych roz­wią­zań. Jego pod­sta­wo­wą cechą jest skrom­ny i kon­se­kwent­ny dobór mate­ria­łów wykoń­cze­nio­wych oraz pro­sty i nie­dro­gi spo­sób budo­wa­nia. Takie zało­że­nia sta­ra­li­śmy się speł­nić zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi inwe­sto­ra – tłu­ma­czy archi­tekt Maciej Franta.

Maciej Fran­ta od 2010 roku pro­wa­dzi pra­cow­nię Fran­ta Gro­up. Autor m.in. takich reali­za­cji jak adap­ta­cja kamie­ni­cy na hotel Ope­ra w Tar­now­skich Górach, osie­dle Oswal­dów Park, roz­bu­do­wa Zespo­łu Szpi­ta­li Miej­skich w Cho­rzo­wie czy przed­szko­la w Kra­ko­wie i Sułkowicach.

Eki­pa

Powo­li powsta­je cykl Por­tret subiektywny”. 

Oto 35 eki­py zaan­ga­żo­wa­nej w pro­jekt, któ­re­go pre­mie­ra już w sobo­tę 5 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 10 na ante­nie TVP3 Kato­wi­ce. Śląsk to miej­sce pra­cy i życia wie­lu wybit­nych arty­stów, naukow­ców – ludzi zasłu­żo­nych dla Kato­wic, nasze­go regio­nu i kra­ju. Część z tych osób osią­gnę­ła wiek, w któ­rym pod­su­mo­wu­je się życie i dorobek. 

Wię­cej infor­ma­cji na www​.por​tret​su​biek​tyw​ny​.pl

Tune in!

Zan­zi­bar 2018

Dla ocie­ple­nia nastro­ju i popra­wy humoru. 

Pani z toreb­ką Hel­lo Kitty

Mam tyl­ko miłe wspo­mnie­nia z tej wyspy. Cze­go i Wam życzę 🙂