Eki­pa

Powo­li powsta­je cykl Por­tret subiektywny”. 

Oto 35 eki­py zaan­ga­żo­wa­nej w pro­jekt, któ­re­go pre­mie­ra już w sobo­tę 5 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 10 na ante­nie TVP3 Kato­wi­ce. Śląsk to miej­sce pra­cy i życia wie­lu wybit­nych arty­stów, naukow­ców – ludzi zasłu­żo­nych dla Kato­wic, nasze­go regio­nu i kra­ju. Część z tych osób osią­gnę­ła wiek, w któ­rym pod­su­mo­wu­je się życie i dorobek. 

Wię­cej infor­ma­cji na www​.por​tret​su​biek​tyw​ny​.pl

Tune in!

Kolo­nia Alfreda

Kawa­łek Ślą­ska, któ­ry wkrót­ce zniknie…

Czer­wo­ną cegłę pokry­je este­tycz­ny, świe­ży tynk, a na dachach dziw­na fun­da­cja, któ­ra dzię­ki łasce władz Kato­wic dosta­ła ten teren wraz z budyn­ka­mi, usta­wi sola­ry”. Bez zezwo­le­nia. Bo po co bawić się w papierki…

Mło­da

Faj­nie jest, jak dzie­ci (wła­sne) są zdol­niej­sze od rodzi­ców. To podob­no coraz czę­ściej się zdarza. 

- Cóż, takie życie – jak mawia Iga (lat 8 i wię­cej niż pół)…

POSM Ist Katowice   Aktualności

Kot

Kot, a wła­ści­wie kot­ka rady Char­treux miesz­ka z nami już czte­ry lata.

Zwa­na Lolą, zamiast rodo­wo­do­we­go imie­nia Tequ­ila”. Jak widać jest wdzięcz­nym tema­tem rysun­ków Igi. Obie zawsze uśmiechnięte 🙂