Szop­ka w Pie­ka­rach Śląskich

Nastał czas bożo­na­ro­dze­nio­wych szopek.
Są róż­ne. Takie, jak na przy­kład ta przed Bazy­li­ką w Pie­ka­rach Śląskich.

szopka piekary

Świę­ta, święta…

Moi dro­dzy,

Życzę Wam wszyst­kim weso­łych Świąt Boże­go Naro­dze­nia, spę­dze­nia ich w gro­nie rodzi­ny, bli­skich i przy­ja­ciół. A w Nowym Roku 2015 życzę: ben­zy­ny po 3.5 zł, USD po 4.00 zł, EUR po 3.00 zł, CHF po 2.80 zł i PO4.90 procent.

Processed with VSCOcam with s3 preset

Sędziow­ska spra­wie­dli­wość, czy­li do aresz­tu za 30 zł

W Pol­sce wymiar spra­wie­dli­wo­ści” pisze­my coraz czę­ściej z małej lite­ry i w cudzy­sło­wie. Zbo­czeń­ców sędzio­wie wypusz­cza­ją zza krat na prze­pust­ki, aby na wol­no­ści gwał­ci­li i mor­do­wa­li, a czło­wie­ka, któ­ry nie zapła­cił 30 zło­tych grzyw­ny – wsa­dza­ją na jeden dzień do aresztu.

Marek Waniew­ski, zało­ży­ciel naj­bar­dziej aktyw­ne­go Klu­bu Fron­dy w Gli­wi­cach, a obec­nie rad­ny mia­sta z listy Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści (był kan­dy­da­tem Pra­wi­cy Rzecz­po­spo­li­tej Mar­ka Jur­ka) 17 grud­nia w śro­dę tra­fił do aresz­tu. Na wła­snej skó­rze prze­ko­nał się, co w Pol­sce ozna­cza obec­nie pra­wo”, i co – spra­wie­dli­wość”.

Czym­że Waniew­ski nara­ził się wymia­ro­wi spra­wie­dli­wo­ści, że tra­fił za krat­ki? Ukradł? Zabił? Zde­frau­do­wał set­ki tysię­cy zło­tych? Nie, wte­dy wymiar spra­wie­dli­wo­ści nie był­by tak surowy.

Waniew­ski dwa lata temu skra­cał sobie dro­gę do pra­cy, jadąc eko­lo­gicz­nie na rowe­rze w tune­lu pod gli­wic­kim dwor­cem PKP w cen­trum mia­sta. Został zatrzy­ma­ny przez poli­cjant­kę, któ­ra chcia­ła uka­rać rowe­rzy­stę mandatem.

Marek Waniew­ski odmó­wił przy­ję­cia man­da­tu, bo jak twier­dzi nie był nawet świa­do­my popeł­nia­ne­go wykro­cze­nia, więc posta­no­wił docho­dzić swo­ich racji przed sądem. Spra­wa tra­fi­ła do sądu, któ­ry 7 grud­nia 2012 roku uka­rał rowe­rzy­stę grzyw­ną w wyso­ko­ści 30 zło­tych. Waniew­ski jed­nak o niczym nie wie­dział, bo nie dostał wezwa­nia na roz­pra­wę. W nie­świa­do­mo­ści żył dwa lata.

Pod koniec listo­pa­da ode­brał prze­sył­kę z sądu. Było to posta­no­wie­nie Sądu Rejo­no­we­go w Gli­wi­cach, któ­ry zarzą­dził, iż Waniew­ski ową grzyw­nę musi odsie­dzieć (tzw. zastęp­cze wyko­na­nie kary) w zakła­dzie karnym.

Dłuż­nik nie uiścił grzyw­ny w ter­mi­nie, a mając na uwa­dze fakt, iż należ­ność z tego tytu­łu jest nie­wiel­ka Sąd uznał, że egze­ku­cja komor­ni­cza grzyw­ny oraz jej wyko­na­nie w for­mie zastęp­czej pra­cy spo­łecz­nie uży­tecz­nej nie jest celowe”

uza­sad­niał sędzia Woj­ciech Gło­wac­ki z Gli­wic, któ­re­mu wró­ży­my bły­ska­wicz­ną karie­rę w resor­cie spra­wie­dli­wo­ści pod rzą­da­mi Plat­for­my Obywatelskiej.

Waniew­ski grzyw­ny nie wpła­cił nawet po tym posta­no­wie­niu. Gdy­by tak zro­bił, to nie było­by spra­wy. Rad­ny nie zapła­cił, bo – jak twier­dzi – tym razem chciał zwró­cić uwa­gę na prze­peł­nie­nie pol­skich wię­zień i aresz­tów, gdzie ludzie z wyso­ki­mi wyro­ka­mi cze­ka­ją na odsiad­kę. Jeden taki przy­pa­dek opisywałem.

Była to zna­na na Ślą­sku spra­wa oso­by ska­za­nej pra­wo­moc­nym wyro­kiem za spo­wo­do­wa­nie śmier­tel­ne­go wypad­ku dro­go­we­go, któ­ra przez ponad deka­dę nie odby­ła orze­czo­nej kary kil­ku lat więzienia!

A podob­no naj­lep­szą prze­stro­gą i środ­kiem reso­cja­li­za­cji jest prze­ko­na­nie o nie­uchron­no­ści kary. Ale nie w Pol­sce, nie w sądach w któ­rych nie­mal wszy­scy funk­cjo­na­riu­sze Temi­dy” puch­ną z dumy i są prze­ko­na­ni o swej dosko­na­ło­ści i nieomylności.

17 grud­nia Marek Waniew­ski spa­ko­wał tor­bę, i poszedł do Aresz­tu Śled­cze­go w Gli­wi­cach, aby odsie­dzieć 1 dzień orze­czo­nej kary. Psy­chicz­nie był przy­go­to­wa­ny na 24-godzin­ny pobyt za krat­ka­mi, ale nie doce­nił prze­bie­gło­ści wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści. Kie­dy Waniew­ski garo­wał”, Sąd Rejo­no­wy w Gli­wi­cach wysłał posta­no­wie­nie do aresz­tu, że w związ­ku z wcze­śniej popeł­nio­nym wykro­cze­niem i zarzą­dzo­ną wobec nie­go karą, czas pozba­wie­nia wol­no­ści zosta­nie wydłu­żo­ny do 3 dni! Oka­za­ło się bowiem, że nudzą­cy się sędzia lub asy­stent czy inny urzę­das wytro­pił jesz­cze jed­no bar­dzo groź­ne” prze­stęp­stwo radnego.

W 2012 roku Waniew­ski zapar­ko­wał swój samo­chód zbyt bli­sko przej­ścia dla pie­szych, za co został uka­ra­ny man­da­tem w wyso­ko­ści 100 zł. Sąd dwu­krot­nie wysy­łał naka­zy zapła­ty pod jego dwa adre­sy zamiesz­ka­nia. Ponie­waż nie odbie­rał kore­spon­den­cji, sąd zde­cy­do­wał o zasto­so­wa­niu kary zastęp­czej w posta­ci 2 dni aresztu.

Waniew­ski, kie­dy na wła­snej skó­rze poznał warun­ki w aresz­cie, już nie koza­czył”, tyl­ko zde­cy­do­wał szyb­ko zapła­cić te 100 zło­tych grzyw­ny (dobrze, że wziął tyle pie­nię­dzy ze sobą). Nie wda­wał się chy­ba nawet w aka­de­mic­ką dys­ku­sję, dla­cze­go za 30 zło­tych musi odsie­dzieć dzień aresz­tu, a za 100 zł – dwa, sko­ro powin­ny to być przy­naj­mniej trzy dni dodat­ko­we­go odpo­czyn­ku”. Dur­no­ta wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści” prze­ja­wia się nawet w takich rachunkach.

Z kolei rzecz­nik aresz­tu śled­cze­go w Gli­wi­cach, kpt. Mariusz Gra­bow­ski powie­dział, że kosz­ty spę­dze­nia przez osa­dzo­ne­go jed­nej doby w aresz­cie jest ponad dwu­krot­nie wyż­szy, niż zarzą­dzo­na wobec Waniew­skie­go grzyw­na i wyno­si ok. 6070 zł.

Czy Sąd Rejo­no­wy w Gli­wi­cach będzie doma­gał się, aby Marek Waniew­ski dopła­cił tę różnicę?

Arty­kuł opu­bli­ko­wa­ny na por­ta­lu wgo​spo​dar​ce​.pl

Kopal­nia Wujek 16 grudnia

16 grud­nia 1981 roku. Data zna­na każ­de­mu na Ślą­sku. Oddzia­ły ZOMO i woj­ska spa­cy­fi­ko­wa­ły bru­tal­nie strajk gór­ni­ków kopal­ni Wujek, aby prze­stra­szyć inne straj­ku­ją­ce zakła­dy. Padły strzały. 

KWK Wujek

W pacy­fi­ka­cji zgi­nę­ło 9 gór­ni­ków: Jan Sta­wi­siń­ski, Joachim Gni­da, Józef Cze­kal­ski, Krzysz­tof Giza, Ryszard Gzik, Bogu­sław Kop­czak, Andrzej Peł­ka, Zbi­gniew Wilk, Zenon Zając, a 21 zosta­ło rannych.

20 stycz­nia 1982 Pro­ku­ra­tu­ra Gar­ni­zo­no­wa w Gli­wi­cach uma­rza śledz­two w spra­wie śmier­ci gór­ni­ków z Wuj­ka. Jej zda­niem człon­ko­wie plu­to­nu spe­cjal­ne­go dzia­ła­li w warun­kach obro­ny koniecz­nej i uży­li bro­ni zgod­nie z przepisami.

9 lute­go sąd Ślą­skie­go Okrę­gu Woj­sko­we­go ogła­sza wyrok na przy­wód­ców gór­ni­cze­go straj­ku w KWK Wujek. Sta­ni­sław Pła­tek ska­za­ny został na 4 lata, Jerzy War­tak na 3,5 roku, Adam Skwi­ra i Marian Głuch po 3 lata, nato­miast czte­ry oso­by zosta­ły uniewinnione.

Pro­ces mili­cjan­tów plu­to­nu spe­cjal­ne­go ZOMO, któ­rzy zosta­li oskar­że­ni o strze­la­nie do gór­ni­ków roz­po­czął się w mar­cu 1993 roku.

Na począt­ku na ławie oskar­żo­nych zasia­dły 23 oso­by, m.in. b. zastęp­ca komen­dan­ta woje­wódz­kie­go MO Marian Okrut­ny, b. dowód­ca oddzia­łu ZOMO Kazi­mierz Wil­czyń­ski, b. dowód­ca plu­to­nu spe­cjal­ne­go ZOMO Romu­ald Cie­ślak oraz 20 człon­ków plutonu.
Ze wzglę­dów zdro­wot­nych wyłą­czo­no spra­wę Wil­czyń­skie­go, któ­ry dowo­dził odblo­ko­wa­niem kopalń. Spra­wę gen. Cze­sła­wa Kisz­cza­ka, b. sze­fa MSW, sąd wyłą­czył do odręb­ne­go postę­po­wa­nia tak­że ze wzglę­du na zły stan jego zdrowia.

Osta­tecz­nie w 2008 roku, w koń­cu zapadł pra­wo­moc­ny wyrok ska­zu­ją­cy 14 byłych zomow­ców z plu­to­nu spe­cjal­ne­go, któ­rzy bra­li udział w pacy­fi­ka­cji kopalń Wujek” i Mani­fest Lip­co­wy”. Sąd uznał wszyst­kich oskar­żo­nych za win­nych zbrod­ni komu­ni­stycz­nej. Otrzy­ma­li od 3,5 do 6 lat więzienia.

W 2009 roku, po 28 latach od masa­kry, Sąd Naj­wyż­szy osta­tecz­nie utrzy­mał wyrok. Do dziś nie został osą­dzo­ny były szef MSW gene­rał Cze­sław Kisz­czak, obcią­ża­ny odpo­wie­dzial­no­ścią za śmierć 9 gór­ni­ków z Wuj­ka”.

Zda­niem pro­ku­ra­tu­ry, dro­gę do uży­cia bro­ni w kopal­ni Wujek” otwo­rzył szy­fro­gram do jed­no­stek mili­cji, wysła­ny przez Cze­sła­wa Kisz­cza­ka w 1981 roku. Gene­rał miał już 5 pro­ce­sów w tej sprawie.

W 2004 roku ska­za­no go na 2 lata wię­zie­nia w zawie­sze­niu lecz potem został unie­win­nio­ny. Po kil­ku pro­ce­sach, osta­tecz­nie w 2013 roku sąd bez­ter­mi­no­wo zawie­sił jego spra­wę ze wzglę­du na zły stan zdrowia.

Kopal­nia Wujek 2014

13 grud­nia 1981 roku koło godzi­ny 7. ks. Bol­czyk przy­był na kopal­nię Wujek, do łaź­ni łań­cusz­ko­wej, gdzie przy­go­to­wa­no stół i dębo­wy krzyż misyjny.

W Wujek 2014

Ten sam, któ­ry od czter­na­stu mie­się­cy towa­rzy­szył wszyst­kim gór­ni­czym uro­czy­sto­ściom reli­gij­nym na Wuj­ku” – pamięt­nej mszy św. odpra­wio­nej 2 listo­pa­da 1980 r. na scho­dach Domu Kul­tu­ry za wszyst­kich zmar­łych gór­ni­ków, reko­lek­cjom ewan­ge­li­za­cyj­nym, uro­czy­sto­ści poświę­ce­nia sztandaru.

Zapo­mnia­ny jak Świtoń

Na kon­fe­ren­cji, któ­ra odby­ła się w nie­dzie­lę w Sej­mie z oka­zji 30. rocz­ni­cy powsta­nia Wol­nych Związ­ków Zawo­do­wych (WZZ) nie było Kazi­mie­rza Świ­to­nia z Katowic.

- Doro­bi­łem się… Mam dziś tysiąc zło­tych eme­ry­tu­ry, do tego cięż­ko cho­rą żonę, któ­ra nigdy nie pra­co­wa­ła, ponie­waż wycho­wy­wa­ła szóst­kę naszych dzie­ci. Chy­ba sprze­dam auto­gra­fy Ojca Świę­te­go, bo nie mam z cze­go żyć – mówi Świ­toń. Jest roz­go­ry­czo­ny. Ma niską eme­ry­tu­rę, bo od kie­dy w mar­cu 1978 roku zało­żył w Kato­wi­cach pierw­szy w kra­ju Komi­tet Wol­nych Związ­ków Zawo­do­wych, nie miał sta­łej pracy.

kazimierz-świtoń

Kazi­mierz Świ­toń, jego żona Doro­ta oraz pię­cio­ro ich dzie­ci byli prze­śla­do­wa­ni przez Służ­bę Bez­pie­czeń­stwa z Kato­wic: sta­łe rewi­zje w ich domu, zatrzy­my­wa­nie bez powo­du w aresz­tach, aresz­to­wa­nie Świ­to­nia na pięć tygo­dni w czerw­cu 1978, oczer­nia­nie, stra­sze­nie i znie­wa­ża­nie. W odwe­cie za WZZ wła­dze Kato­wic na pole­ce­nie SB zamknę­ły pro­wa­dzo­ny przez nie­go od dzie­się­ciu lat zakład napra­wy sprzę­tu tele­wi­zyj­ne­go w cen­trum miasta.

W paź­dzier­ni­ku 1978 r. wycho­dzą­ce­go z kościo­ła opo­zy­cjo­ni­stę, napa­dło czte­rech męż­czyzn w cywi­lu. Akcja” nastą­pi­ła kil­ka­dzie­siąt metrów od kamie­ni­cy na uli­cy Miko­łow­skiej w Kato­wi­cach, gdzie miesz­ka­li Świ­to­nio­wie. Napast­ni­cy wykrę­ci­li Świ­to­nio­wi ręce i zaczę­li wcią­gać do sto­ją­ce­go na uli­cy brą­zo­we­go fia­ta 125p. Roz­po­czę­ła się sza­mo­ta­ni­na. Dopie­ro porucz­nik mili­cji, prze­cho­dzą­cy przy­pad­kiem” uli­cą pomógł we wsa­dze­niu dzia­ła­cza WZZ do samo­cho­du. Esbe­cy z pobi­tym i sku­tym Świ­to­niem poje­cha­li do komen­dy milicji.

Po kil­ku godzi­nach Świ­toń został aresz­to­wa­ny. Pro­ku­ra­tor Andrzej Nastu­ła oskar­żył go o… napaść na funk­cjo­na­riu­szy. Jak wyni­ka z notat­ki sze­fa SB w Kato­wi­cach do Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu III MSW w War­sza­wie zatrzy­ma­nie Świ­to­nia było pro­wo­ka­cją, zakoń­czo­ną suk­ce­sem – czy­li aresztowaniem.

Kole­gium do spraw wykro­czeń w Kato­wi­cach ska­za­ło go na 2 mie­sią­ce aresz­tu za wywo­ła­nie zbie­go­wi­ska”. Świ­toń od wyro­ku się odwołał.

Ter­min roz­pra­wy wyzna­czo­no na 2 mar­ca 1979 roku. Wyrok w imie­niu PRL miał wydać Gerard Jan­ko­wiak, ówcze­sny pre­zes Sądu Rejo­no­we­go w Kato­wi­cach. Oskar­ży­cie­lem w pro­ce­sie został wice­pro­ku­ra­tor pro­ku­ra­tu­ry rejo­no­wej w Kato­wi­cach tow. Andrzej Nastuła.

Jed­nak już kil­ka tygo­dni wcze­śniej przed­sta­wi­cie­le SB kon­tak­to­wa­li się z sędzią Jan­ko­wia­kiem. Usta­la­no, jak będzie wyglą­dał pro­ces, kto zosta­nie wpusz­czo­ny na salę roz­praw (12 funk­cjo­na­riu­szy SB, w tym dwie kobie­ty oraz dwóch taj­nych współ­pra­cow­ni­ków: Tomek” i Klucz”).

Świ­to­nia z zaan­ga­żo­wa­niem bro­ni­li dwaj adwo­ka­ci z War­sza­wy: Wła­dy­sław Siła-Nowic­ki i Jan Olszew­ski. W cza­sie roz­pra­wy oskar­żo­ny mówił, że »bro­nił się, bo został zaata­ko­wa­ny przez nieznajomych«.

Od kil­ku­na­stu mie­się­cy Świ­toń przez kil­ka godzin czy­ta w archi­wum Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej doku­men­ty na swój temat. To kil­ka tysię­cy stron. Na kse­ro­ko­pie akt nie ma pie­nię­dzy. Mozol­nie prze­pi­su­je tysią­ce stron doku­men­tów do swo­je­go laptopa.

– Pozby­wam się złu­dzeń, co do wie­lu zna­jo­mych. Esbe­cja nada­ła mojej spra­wie kryp­to­nim Emi­sa­riusz”. Zmon­to­wa­no w 1977 roku sieć agen­tów, fil­mo­wa­no z ukry­cia mnie i rodzi­nę, knu­to i nęka­no, pod­słu­chi­wa­no nas w domu. Do 1990 roku dono­si­ło na mnie ponad 170 taj­nych współ­pra­cow­ni­ków. Ci, któ­rzy mnie repre­sjo­no­wa­li mają dziś wyso­kie eme­ry­tu­ry, i się ze mnie śmie­ją – mówi.

- Tak, byłem pre­ze­sem Sądu Rejo­no­we­go w Kato­wi­cach i ska­za­łem Świ­to­nia na rok wię­zie­nia. W cza­sie pro­ce­su SB nie mani­pu­lo­wa­ło ani mną, ani inny­mi oso­ba­mi. Kon­tak­ty z SB doty­czy­ły bez­pie­czeń­stwa sądu. Wyrok był moim zda­niem spra­wie­dli­wy. Wyda­łem go po prze­słu­cha­niu wie­lu świad­ków i ana­li­zie akt – stwier­dza sędzia Jan­ko­wiak, któ­ry był wizy­ta­to­rem w Sądzie Okrę­go­wym w Kato­wi­cach. Teraz jest na zasłu­żo­nej eme­ry­tu­rze. – Świ­toń to była tyl­ko jed­na z wie­lu spraw – doda­je po chwi­li sędzia.

IPN roz­po­czy­na śledztwo

Jan­ko­wiak ma jed­nak sła­bą pamięć. – Wszyst­ko było ukar­to­wa­ne i usta­lo­ne: zezna­nia świad­ków, publicz­ność i wyrok – twier­dzi Świ­toń. Ma na to dowo­dy – akta spra­wy Emi­sa­riu­sza”.

Po kon­sul­ta­cji z pre­ze­sem sądu rejo­no­we­go w Kato­wi­cach usta­lo­no spo­sób pra­wi­dło­we­go prze­bie­gu roz­pra­wy oraz zabez­pie­cze­nia oskar­żo­ne­go. (…) Instruk­taż ze świad­ka­mi – funk­cjo­na­riu­sza­mi MO prze­pro­wa­dzi przed roz­pra­wą kpt. J. Wie­niew­ski z wydzia­łu śled­cze­go. Roz­mo­wy pro­fi­lak­tycz­no-son­da­żo­we ze świad­ka­mi z zewnątrz prze­pro­wa­dzi porucz­nik M. Mer­ta i st. sierż. R. Obrok z Wydzia­łu III. (…) Nie prze­wi­du­je się wezwa­nia na roz­pra­wę bie­głych. Gdy­by obro­na wystą­pi­ła z takim wnio­skiem, prze­wod­ni­czą­cy skła­du orze­ka­ją­ce­go go odda­li” rapor­tu­ją swo­im sze­fom funk­cjo­na­riu­sze SB w Kato­wi­cach przed procesem.

Wyrok wyda­ny przez G. Jan­ko­wia­ka został zmie­nio­ny w 1981 r. Sąd Okrę­go­wy w Kato­wi­cach umo­rzył postę­po­wa­nie, bo nie dopa­trzył się przestępstwa.

- Wsz­czę­li­śmy śledz­two w spra­wie popeł­nie­nia zbrod­ni komu­ni­stycz­nej przez funk­cjo­na­riu­szy MOSB. Stwo­rzy­li fał­szy­we dowo­dy, dzię­ki któ­rym sąd rejo­no­wy w Kato­wi­cach ska­zał Świ­to­nia – mówi Michał Skwa­ra pro­ku­ra­tor IPN w Katowicach.

Czy SB wywie­ra­ła rów­nież wpływ na sędzie­go? Tym na razie IPN się nie zajmuje.

- Świ­toń jest posta­cią tyleż boha­ter­ską, co tra­gicz­ną. Nie­któ­rzy poli­ty­ce do tej pory nie mogą wyba­czyć mu publicz­ne­go oskar­że­nia w cza­sie jed­nej z debat w Sej­mie pre­zy­den­ta Lecha Wałę­sy o agen­tu­ral­ną prze­szłość. Nie­wy­god­ny jest rów­nież anty­se­mi­tyzm Świ­to­nia i ludzie, któ­ry­mi się ota­czał w cza­sie swe­go pro­te­stu na żwi­ro­wi­sku w 1998 roku w pobli­żu obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go Auschwitz-Bir­ke­nau. Rzą­do­wi nie­po­trzeb­ne są napię­cia ze śro­do­wi­ska­mi żydow­ski­mi – tak tłu­ma­czy zapo­mnie­nie zało­ży­cie­la WZZ jeden z posłów Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści ze Śląska.

Kazi­mierz Świ­toń nicze­go nie żału­je. – Postą­pił­bym tak samo, a swo­ich poglą­dów na temat praw­dy i histo­rii nigdy się nie wyprę – dodaje.

Zapo­mi­na­nie” o Świ­to­niu to kolej­ny przy­kład mar­gi­na­li­zo­wa­nia roli opo­zy­cji nie­pod­le­gło­ścio­wej na Ślą­sku. Od lat zauwa­żam, że poli­ty­cy o Ślą­sku przy­po­mi­na­ją sobie jedy­nie w grud­niu- z oka­zji Bar­bór­ki i rocz­ni­cy pacy­fi­ka­cji straj­ku na Wuj­ku”.

[Arty­kuł został opu­bli­ko­wa­ny w 2008 roku]

Atrak­cyj­ne Świętochłowice

Od począt­ku roku do poło­wy listo­pa­da w Świę­to­chło­wi­cach zamel­do­wa­ło się ponad 2,5 tysią­ca osób. Zaska­ku­ją­ce, że w roku wybo­rów do samo­rzą­du przy­by­ło chęt­nych do zamiesz­ka­nia w mie­ście o jed­nym z naj­więk­szych pozio­mów bez­ro­bo­cia i nie­mal cał­ko­wi­tym bra­ku mieszkań.

Nie­daw­ne wybo­ry w mie­ście wygrał ponow­nie urzę­du­ją­cy pre­zy­dent Dawid Kostemp­ski, kan­dy­dat PO. Zdo­był ponad 51 pro­cent gło­sów i poko­nał trzech kon­ku­ren­tów w pierw­szej run­dzie. Czy to był nokaut? A może kan­dy­dat był na dopingu”?

dowod

Tro­chę sta­ty­sty­ki (dane wg PKW):

Świę­to­chło­wi­ce – licz­ba miesz­kań­ców w 2014 r. – 49 638, z tego upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia w wybo­rach było 40 551 osób.

Dotar­łem do danych, z któ­rych wyni­ka, że od stycz­nia tego roku w Świę­to­chło­wi­cach do 14 listo­pa­da na pobyt sta­ły i cza­so­wy (ponad 3 mie­sią­ce) zamel­do­wa­ły się aż 2825 oso­by. Moż­na zatem zało­żyć, że co mie­siąc Świę­to­chło­wi­com przy­by­wa­ło pra­wie 300 nowych miesz­kań­ców. Wśród tych danych nie ma osób zamel­do­wa­nych na kró­cej, niż kwartał.

W wybo­rach pre­zy­denc­kich w tym mie­ście na czte­rech kan­dy­da­tów gło­so­wa­ło 15 936 osób, a Kostemp­ski zdo­był 8 242 gło­sów (51.72 proc.). Wygrał wybo­ry w pierw­szej turze, prze­kra­cza­jąc gra­ni­cę 50 proc. gło­sa­mi… 274 osób. To nie­wiel­ka róż­ni­ca. Odpo­wia­da np. licz­bie osób zamel­do­wa­nych w mie­ście w cią­gu miesiąca.

Przed roz­po­czę­ciem kam­pa­nii wybor­czej i w jej trak­cie docho­dzi­ły z tego mia­sta infor­ma­cje, że Świę­to­chło­wi­ce nagle sta­ły się bar­dzo atrak­cyj­nym miej­scem do zamel­do­wa­nia (nie mylić z zamieszkaniem).

Fik­cyj­ny meldunek

Temu tren­do­wi dał się ponieść nawet sam Kostemp­ski, któ­ry mimo, iż miesz­ka w kamie­ni­cy w cen­trum Kato­wic oraz wykań­cza spo­ry dom w eli­tar­nej dziel­ni­cy na przed­mie­ściach mia­sta, zamel­do­wał się w Świę­to­chło­wi­cach. Po co? Ano po to, aby móc star­to­wać w wybo­rach na rad­ne­go z listy PO w Świę­to­chło­wi­cach (ułom­na usta­wa nie wyma­ga od star­tu­ją­cych w wybo­rach pre­zy­denc­kich zamieszkania).

Co praw­da kodeks wybor­czy mówi o tym, że kan­dy­dat na rad­ne­go musi sta­le zamiesz­ki­wać na obsza­rze danej gmi­ny”, ale to mar­twy prze­pis, któ­rym nikt się nie przej­mu­je. A szko­da. Łama­nie pra­wa nie­któ­rym wcho­dzi w krew.

Zgod­nie z Kodek­sem wyborczym:

Przez sta­łe zamiesz­ka­nie” nale­ży rozu­mieć zamiesz­ka­nie w okre­ślo­nej miej­sco­wo­ści pod ozna­czo­nym adre­sem z zamia­rem sta­łe­go poby­tu. W orzecz­nic­twie zarów­no sądów powszech­nych, jak i sądów admi­ni­stra­cyj­nych przyj­mu­je się, że za miej­sce sta­łe­go poby­tu nie uzna­je się miej­sca, w któ­rym oso­ba jest zamel­do­wa­na, ale w któ­rym sta­le reali­zu­je swo­je pod­sta­wo­we funk­cje życio­we, tj. w szcze­gól­no­ści miesz­ka, spo­ży­wa posił­ki, nocu­je, wypo­czy­wa, prze­cho­wu­je swo­je rze­czy nie­zbęd­ne do codzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia, przyj­mu­je wizyty.

Kostemp­ski pod­czas kam­pa­nii wybor­czej był zamel­do­wa­ny w pew­nym miesz­ka­niu w Świę­to­chło­wi­cach, ale miesz­kał w Kato­wi­cach. Pre­zy­dent był odwo­żo­ny do magi­stra­tu i przy­wo­żo­ny do miesz­ka­nia w Kato­wi­cach służ­bo­wym autem z kierowcą.

Co przy­cią­gnę­ło tych ludzi do mia­sta z naj­wyż­szym bez­ro­bo­ciem w regio­nie? Z danych zaczerp­nię­tych ze stro­ny PUP w Świę­to­chło­wi­cach w paź­dzier­ni­ku bez pra­cy było pra­wie 2 tysią­ce osób, sto­pa bez­ro­bo­cia wyno­si­ła 15,7 proc (w woje­wódz­twie – 9,8 proc., w kra­ju – 11,5 proc.).

Walo­ry tury­stycz­ne i eko­lo­gicz­ne? Nie­praw­do­po­dob­ne. Rewi­ta­li­za­cja Sta­wu Kali­na, któ­ry sku­tecz­nie tru­je miesz­kań­ców oka­za­ła się kla­pą eko­no­micz­ną i wize­run­ko­wą, bada­ną przez ABW. Muzeum Powstań Ślą­skich (zło­śli­wi doda­ją imie­nia Dawi­da Kostemp­skie­go”) będzie eko­no­micz­ną pułap­ką, bo na jego utrzy­ma­nie mia­sto doło­ży kil­ka­set tysię­cy złotych.

Poży­cza od tatusia

O Świę­to­chło­wi­cach, 50-tysięcz­nym mie­ście na Ślą­sku pomię­dzy Cho­rzo­wem i Rudą Ślą­ską oraz jego pre­zy­den­cie, Dawi­dzie Kostemp­skim z PO napi­sa­łem spo­ro. Opi­sa­łem, jak to ukrył przed wybor­ca­mi fakt ska­za­nia za mata­cze­nie po śmier­tel­nym wypad­ku samo­cho­do­wym, zatrud­nił w magi­stra­cie jako dorad­cy dzien­ni­ka­rza publicz­nej roz­gło­śni, w któ­re­go pro­gra­mach czę­sto wystę­po­wał, pro­ku­ra­tor­skie postę­po­wa­nie w spra­wie opie­ku­nek swe­go dziec­ka, zatrud­nio­nych na eta­tach w samo­rzą­dzie oraz spo­ro innych spraw.

Oka­za­ło się, że do oświad­cze­nia mająt­ko­we­go Kostemp­ski nie wpi­sał dro­gie­go zegar­ka, któ­ry nosi. Kie­dy spra­wa wyszła na jaw, pre­zy­dent tłu­ma­czył się pry­mi­tyw­nie – naj­pierw, że zega­rek poży­czył od ojca”, a potem, że poży­cza od ojca, ale to chiń­ska podróbka”.

Co na to CBA? Zapew­ne nic, bo oto­cze­nie pre­zy­den­ta wręcz chwa­li się dobry­mi ukła­da­mi w służ­bach. Tak czy owak, wszyst­ko na to wska­zu­je, że to nie koniec opo­wie­ści o soł­ty­sie ze Świę­to­chło­wic”, któ­ry mia­sto trak­tu­je jak swój par­tyj­ny folwark.