Jesień

Już jest, ale taka jak na zdję­ciu zbli­ża się wiel­ki­mi krokami. 

I wca­le mnie to nie cie­szy. Nawet zachwy­ty, że nad­cho­dzi pol­ska zło­ta jesień”.

Zdję­cie by Iga 🙂

Kot

Kot, a wła­ści­wie kot­ka rady Char­treux miesz­ka z nami już czte­ry lata.

Zwa­na Lolą, zamiast rodo­wo­do­we­go imie­nia Tequ­ila”. Jak widać jest wdzięcz­nym tema­tem rysun­ków Igi. Obie zawsze uśmiechnięte 🙂