Dom Słu­żew­ca

Dom Słu­żew­ca − moder­ni­stycz­ny budy­nek, zlo­ka­li­zo­wa­ny w Kato­wi­cach, przy ul. Tade­usza Kościusz­ki, obok auto­stra­dy A4 (al. Górnośląska).

Obiekt powstał w latach 50. XX wie­ku, jako par­te­ro­wy pawi­lon. Posia­da cechy sty­lu moder­ni­stycz­ne­go. Zapro­jek­to­wa­ny w 1956 r. przez archi­tek­ta Roma­na Rud­niew­skie­go i kon­struk­to­ra inż. Fran­cisz­ka Klim­ka. Czę­sto błęd­nie poda­wa­na jest data powsta­nia na lata 30. XX wieku.

Nazwa budyn­ku wią­że się ze zlo­ka­li­zo­wa­ny­mi w nim kasa­mi, w któ­rych moż­na obsta­wiać wyni­ki gonitw na torze wyści­gów kon­nych Słu­że­wiec w War­sza­wie. Mie­ści­ła się tu Kolek­tu­ra Wyści­gów Kon­nych-Bar Galop/​ekspozytura spół­ki Służewiec.