Eki­pa

Powo­li powsta­je cykl Por­tret subiektywny”. 

Oto 35 eki­py zaan­ga­żo­wa­nej w pro­jekt, któ­re­go pre­mie­ra już w sobo­tę 5 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 10 na ante­nie TVP3 Kato­wi­ce. Śląsk to miej­sce pra­cy i życia wie­lu wybit­nych arty­stów, naukow­ców – ludzi zasłu­żo­nych dla Kato­wic, nasze­go regio­nu i kra­ju. Część z tych osób osią­gnę­ła wiek, w któ­rym pod­su­mo­wu­je się życie i dorobek. 

Wię­cej infor­ma­cji na www​.por​tret​su​biek​tyw​ny​.pl

Tune in!