Szop­ka

Dla mnie naj­pięk­niej­sza szop­ka. Oglą­dam od zawsze”. Fran­cisz­ka­nie w Panew­ni­kach – Bazy­li­ka św. Ludwi­ka Kró­la i Wnie­bo­wzię­cia NMP w Panewnikach.

Kościół św. Józefa

Kościół w Zabrzu to jeden z cie­kaw­szych przy­kła­dów archi­tek­tu­ry moder­ni­stycz­nej na Gór­nym Ślą­sku. Auto­rem pro­jek­tu jest Domi­ni­kus Böhm z Kolonii. 

Świą­ty­nie pro­jek­to­wa­ne przez Böh­ma mają spe­cy­ficz­ny kli­mat, zarów­no w war­stwie mate­rial­nej (suro­wy monu­men­ta­lizm, rze­tel­na kon­struk­cja oraz szcze­rość w zasto­so­wa­niu mate­ria­łów) jak i nie­ma­te­rial­nej (wpływ na emo­cje odbior­ców, sto­so­wa­nie sym­bo­li­ki, gra światłem).