in Fotografie

Mora­wa

O mój Ślą­sku… Staw Mora­wa w Szo­pie­ni­cach. Leży na pogra­ni­czu trzech miast – Kato­wic, Sosnow­ca (no, trud­no) i Mysłowic.


Było dla mnie zasko­cze­niem, że w tym rejo­nie poło­żo­ny jest Zespół przy­rod­ni­czo-kra­jo­bra­zo­wy Szo­pie­ni­ce-Bor­ki”. W skład zespo­łu wcho­dzą sta­wy Mora­wa, Bor­ki i Huber­tus oraz sosno­wiec­kie Sta­wi­ki.
Miesz­kań­cy Szo­pie­nic dla tego obsza­ru, a potem sta­wu uży­wa­li wyłącz­nie nazwy Bagier (od bagro­wa­nia), zaś miesz­kań­cy Sosnow­ca (dokąd się­ga dzi­siej­sza pół­noc­na kra­wędź sta­wu) uży­wa­li naj­czę­ściej nazwy Bagry.
W połu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści sta­wu ist­nie­je infra­struk­tu­ra rekre­acyj­na skła­da­ją­ca się z ure­gu­lo­wa­nej pla­ży, siłow­ni ple­ne­ro­wej oraz przy­sta­ni dla łódek nale­żą­cych do 10 Har­cer­skiej Dru­ży­ny Żeglar­skiej imie­nia Mariu­sza Zaru­skie­go.
Uwie­rzy­cie, że to Śląsk?

Komentarz

Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.