in polityka

Kostemp­ska – Oskar­żam za Barbie

Po kon­sul­ta­cjach z praw­ni­ka­mi posta­no­wi­łem udo­stęp­nić pry­wat­ny akt oskar­że­nia prze­ciw­ko mnie, któ­ry zło­ży­ła Agniesz­ka Kostempska. 

War­to prze­czy­tać. Inspi­ru­ją­ca lektura.

Komentarz

Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Webmentions

 • Pą Prezidą oskarża - Obserwacje i nie tylko

  […] Naj­pierw żona tego pana pre­zy­den­ta czu­je się źle, gdyż podob­no nazwa­łem ją Bar­bie (cała ta zabaw­na histo­ria tu). […]

 • Kostempska - Szymborski 0:1 - Obserwacje i nie tylko

  […] Akt oskar­że­nia i moja odpo­wiedź na to dzie­ło na stronie. […]

 • Odpowiedź za "Barbie" - Obserwacje i nie tylko

  […] nie­daw­no pry­wat­ny akt oskar­że­nia za nazwa­nie Agniesz­ki Kostemp­skiej Bar­bie”. Poni­żej moja odpo­wiedź wraz z […]

 • Na wokandzie za "Barbie" - Obserwacje i nie tylko

  […] na posie­dze­niu sądu w przed­mio­cie ewen­tu­al­ne­go umo­rze­nia postę­po­wa­nia kar­ne­go” za nazwa­nie dzia­łacz­ki PO Agniesz­ki Kostemp­skiej – Bar­bie”. Posie­dze­nie było nie­jaw­ne, a pani […]

 • Akt - Kostempski musi odejść!

  […] Cały akt oskar­że­nia do poczy­ta­nia na stro­nie Toma­sza Szymborskiego. […]