in kultura

Jaseł­ka

Wczo­raj oglą­da­łem występ dzie­ci z Pań­stwo­wej Ogól­no­kształ­cą­cej Szko­ły Muzycz­nej I st. im. Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki w Kato­wi­cach.

Temat? Natu­ral­nie śpie­wa­nie i gra­nie kolęd. Super zaba­wa! Faj­na szko­ła, zdol­ne dzie­ci.

Komentarz

Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.