Mural

Mural na ścia­nie kamie­ni­cy w Szo­pie­ni­cach, w któ­rych uro­dził się Kazi­mierz Kutz.

Kut­za na koniu” zapro­jek­to­wał Erwin Sów­ka, ostat­ni z mala­rzy słyn­nej Gru­py Janow­skiej, jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych przed­sta­wi­cie­li twór­ców intu­icyj­ne­go malo­wa­nia ze Śląska. 

Jesień

Już jest, ale taka jak na zdję­ciu zbli­ża się wiel­ki­mi krokami. 

I wca­le mnie to nie cie­szy. Nawet zachwy­ty, że nad­cho­dzi pol­ska zło­ta jesień”.

Zdję­cie by Iga 🙂