in polityka

Aro­gan­cja rzecz­ni­ka Tomczyka

Ceza­ry Tom­czyk, tak zwa­ny rzecz­nik pra­so­wy rzą­du pre­zen­tu­je wszyst­kie wady Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej – mija się z praw­dą i lek­ce­wa­ży opi­nię publiczną. 

Mam pra­wo tak twier­dzić. Otóż Tom­czyk 30 lip­ca wystą­pił w pro­gra­mie Beaty Tadli Dziś wie­czo­rem”. Tre­ma wystę­pu w pri­me time w TVP nie uspra­wie­dli­wia błę­dów. Jak się nie wie, co powie­dzieć, to lepiej sie­dzieć w domu albo gabinecie

Nie mogłem uwie­rzyć, w to co usły­sza­łem. Otóż Ceza­ry Tom­czyk (11:20 minu­ta) wypa­lił, że Roz­wią­za­li­śmy spra­wę Komi­sji Mająt­ko­wej”? Zain­try­go­wa­ła mnie ta szcze­rość, bo do tej pory roz­wią­za­niem” spra­wy Komi­sji Mająt­ko­wej chwa­li­ły się na zmia­nę – Sojusz Lewi­cy Demo­kra­tycz­nej oraz Ruch Palikota.

Wysła­łem 3 sierp­nia do rzecz­ni­ka Tom­czy­ka pyta­nia. Oprócz proś­by o wyja­śnie­nie, na czym mia­ło pole­gać owo roz­wią­za­nie spra­wy Komi­sji Mająt­ko­wej” zapy­ta­łem rów­nież, czy przed­sta­wił w ten spo­sób ofi­cjal­ne sta­no­wi­sko rzą­du w tej sprawie.

Popro­si­łem też Tom­czy­ka o potwier­dze­nie lub zaprze­cze­nie, czy jego wypo­wiedź moż­na trak­to­wać jako pró­bę wywar­cia naci­sku na sądy, w któ­rych trwa­ją pro­ce­sy w tzw. afe­rze Komi­sji Mająt­ko­wej” (trzy w sądzie w Kra­ko­wie) lub zakoń­czy­ły się unie­win­nie­niem w pierw­szej instan­cji (pro­ces Jac­ka Domo­ga­ły i jego rodzi­ny – Sąd Okrę­go­wy w Katowicach).

Na odpo­wiedź na pyta­nia, któ­re do Tom­czy­ka dotar­ły (spraw­dzi­łem w biu­rze pra­so­wym KPRM), cze­kam do dzi­siaj. Tom­czyk poru­szył spra­wę Komi­sji Mająt­ko­wej, o któ­rej PO daw­no chcia­ła­by zapomnieć.

Wyga­sza­nie” komisji 

Klub Lewi­cy zaskar­żył w 2008 roku usta­wę regu­lu­ją­cą dzia­łal­ność komi­sji do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, kwe­stio­nu­jąc zasad­ność jej ist­nie­nia stwier­dza­jąc, że prze­ka­za­ła już ona wię­cej grun­tów Kościo­ło­wi, niż pań­stwo prze­ję­ło od nie­go w okre­sie PRL.

Wnio­sek pier­wot­nie miał zostać roz­pa­trzo­ny 31 stycz­nia 2011 r., ale został odro­czo­ny na żąda­nie ówcze­sne­go Mar­szał­ka Sej­mu – Grze­go­rza Sche­ty­ny (PO). Try­bu­nał orzekł, że spo­śród 8 zaskar­żo­nych przez SLD zapi­sów jeden jest nie­kon­sty­tu­cyj­ny. Jest to zapis o okre­śle­niu w roz­po­rzą­dze­niu mie­nie któ­rych jed­no­stek Skar­bu Pań­stwa lub samo­rzą­du Komi­sja może prze­ka­zać. Pozo­sta­łe wnio­ski SLD zosta­ło umo­rzo­ne. Trzech sędziów TK zło­ży­ło zda­nia odrębne.

Usta­wa z 17 maja 1989 r. o sto­sun­ku Pań­stwa do Kościo­ła kato­lic­kie­go w Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej okre­śli­ła zasa­dy sto­sun­ku Pań­stwa do Kościo­ła, w tym jego sytu­ację praw­ną i mająt­ko­wą. Komi­sja Mająt­ko­wa zaj­mo­wa­ła się zwra­ca­niem Kościo­ło­wi kato­lic­kie­mu mie­nia bez­praw­nie zabra­ne­go w cza­sach PRL. Przez ponad 20 lat dzia­łal­no­ści roz­pa­try­wa­ła wnio­ski doty­czą­ce przy­wró­ce­nia lub prze­ka­za­nia wła­sno­ści nie­ru­cho­mo­ści lub ich czę­ści. W jej 12-oso­bo­wym skła­dzie zasia­da­ło po sze­ściu przed­sta­wi­cie­li MSWiA i sekre­ta­ria­tu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski.

Komi­sja była wie­lo­krot­nie kry­ty­ko­wa­na m.in. za to, że więk­szość decy­zji zapa­da­ła bez kon­sul­ta­cji z samo­rzą­da­mi czy zarząd­ca­mi nie­ru­cho­mo­ści. Media dono­si­ły też, że nie wery­fi­ko­wa­no wycen grun­tów przed­sta­wia­nych przez rze­czo­znaw­ców Kościo­ła – mia­ły być one zani­ża­ne (tym zaj­mu­je się sąd w Krakowie).

Zda­niem ówcze­sne­go posła SLD (zali­czył potem epi­zod w Ruchu Pali­ko­ta, a teraz jest skarb­ni­kiem par­tii Bia­ło-Czer­wo­ni) Sła­wo­mi­ra Kopy­ciń­skie­go, dzia­łal­ność Kościel­nej Komi­sji Mająt­ko­wej była naj­więk­szą afe­rą korup­cyj­ną w histo­rii Polski”.

Rząd koali­cji PO-PSL przed­sta­wia­jąc swój pro­jekt argu­men­to­wał, że likwi­da­cja Komi­sji Mająt­ko­wej spo­wo­du­je, że budżet pań­stwa zaosz­czę­dzi 900 tys. zł, a sądom do roz­strzy­gnię­cia pozo­sta­nie nie­wie­le, bo oko­ło 220 nie­za­ła­twio­nych dotąd w Komi­sji spraw.

Ówcze­sny Pre­zy­dent Bro­ni­sław Komo­row­ski pod­pi­sał w stycz­niu 2011 roku nowe­li­za­cję usta­wy o sto­sun­ku pań­stwa do Kościo­ła kato­lic­kie­go zakła­da­ją­cą likwi­da­cję od 1 mar­ca 2011 r. Komi­sji Mająt­ko­wej. Tak też się stało.

Klo­ny” mają się dobrze

Komi­sja Mająt­ko­wa zosta­ła zli­kwi­do­wa­na, jed­nak nadal dzia­ła­ją jej klo­ny”. Od 1997 roku w Pol­sce dzia­ła Komi­sja Regu­la­cyj­na ds. Gmin Wyzna­nio­wych Żydow­skich. To cia­ło zosta­ło powo­ła­ne na pod­sta­wie usta­wy o sto­sun­ku pań­stwa do gmin wyzna­nio­wych żydow­skich w RP. Jej dzia­ła­nie regu­lu­je zarzą­dze­nie mini­stra spraw wewnętrz­nych z 1997 roku. Do 2002 roku Komi­sja przyj­mo­wa­ła wnio­ski o wsz­czę­cie postę­po­wań regu­la­cyj­nych. Wpły­nę­ło ich 5,5 tys., pra­wie dwa razy wię­cej niż do Komi­sji Mająt­ko­wej. Od decy­zji Komi­sji Regu­la­cyj­nej nie ma odwo­łań, co ozna­cza, że gmi­ny i Skarb Pań­stwa muszą odda­wać nie­ru­cho­mo­ści lub odszko­do­wa­nia, gdy tyl­ko taki wyrok” wpły­nie do odpo­wied­nich władz.

Oprócz tego dzia­ła­ją komi­sje Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w RP, Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go oraz Mię­dzy­ko­ściel­na Komi­sja Regu­la­cyj­na dla pozo­sta­łych wyznań. Ale o tym cicho sza!

War­to chy­ba wie­dzieć, że podob­nie jak zli­kwi­do­wa­na Komi­sja Mająt­ko­wa dla Kościo­ła kato­lic­kie­go Komi­sja Regu­la­cyj­na odzy­sku­je nie­ru­cho­mo­ści lub odszko­do­wa­nia za mie­nie zabra­ne w PRL. Tej Komi­sji nikt nie kon­tro­lu­je, a od jej decy­zji nie ma odwo­łań. Wia­do­mo, że odzy­ska­ła do tej pory pra­wie 100 mln zł rekom­pen­sat. Nikt nato­miast nie sza­cu­je war­to­ści nie­ru­cho­mo­ści, któ­re mogą iść w set­ki milio­nów złotych.

Komi­sja do Spraw Gmin Wyzna­nio­wych Żydow­skich nie spo­rzą­dza spra­woz­dań (infor­ma­cji) zawie­ra­ją­cych wyka­zy powierzch­ni, loka­li­za­cji zwra­ca­nych nie­ru­cho­mo­ści, ich war­to­ści, spo­rzą­dza­ne jest jedy­nie zesta­wie­nie zbior­cze. Sekre­ta­riat komi­sji pro­wa­dzi (od począt­ku dzia­ła­nia komi­sji) porząd­ko­wy rejestr zgło­szo­nych wnio­sków. Zawar­te w nim infor­ma­cje słu­żą iden­ty­fi­ka­cji spraw, a nie sta­ty­sty­ce zwią­za­nej z rezul­ta­ta­mi prac komi­sji regulacyjnej”

– odpo­wie­dział na inter­pe­la­cję Sta­ni­sław Huskow­ski, sekre­tarz sta­nu w Mini­ster­stwie Admi­ni­stra­cji i Cyfryzacji.

Może te spra­wę powin­na roz­wią­zać” Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska, panie Tomczyk?

Arty­kuł opu­bli­ko­wa­ny na wpo​li​ty​ce​.pl oraz wgo​spo​dar​ce​.pl

Komentarz

Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.